Livskvalitet via cykelsikre småveje

Hvordan kan vi gøre de mindre veje trygge for både hårde og bløde trafikanter?

I et nyt projekt støttet af Realdania skal vi undersøge og teste det i praksis i tre jyske kommuner: Tønder, Varde og Esbjerg. Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet betyder adgangen til naturen via små, lokale veje nemlig en rolle for livskvaliteten i landdistrikterne.

Projektet hedder Rekreative Biveje. Læs mere om det herunder.

Formål
Projektets overordnede formål er at skabe bedre adgang til natur- og rekreative oplevelser i landdistrikterne. Formålet søges opfyldt ved at undersøge og teste mulighederne for at aktivere biveje som trygge og sikre veje for bløde trafikanter.

Baggrund:
Hvert år udvides det dansk vejnet med nye veje. Fra 2004 til 2014 er det offentlige vejnet vokset med 2.333 km (kilde: Vejdirektoratet).

Samtidigt vælger flere og flere at bosætte sig i byer; Danmark er et af de lande i Europa, hvor rykket mod byerne er gået stærkest i perioden 2007-2012 (kilde: KL analyserapport: Urbanisering i et globalt perspektiv).

Af de to årsager må man antage, at en del af det danske vejnet – især de små, lokale veje – mister sin betydning som færdselsårer for motorkøretøjer.

På den anden side viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet, at det især er adgangen til naturen via lokale veje for cyklister og gående, der betyder noget for livskvaliteten i landdistrikterne (kilde: Danish Centre for Rural Research and Development rapport 30/2014), og at en af grundene til fraflytning fra landdistrikterne netop er mangel på rekreative muligheder.

Aktiviteter:

Indhente ”best practice” på omdannelse af biveje til rekreativ biveje

Det er veldokumenteret, hvordan veje gøres sikre for bilister. Det er også veldokumenteret, hvordan cykelstier gøres sikre for cyklister. Til gengæld findes der ikke meget viden om, hvordan veje gøres sikre og trygge for både hårde og bløde trafikanter.

I projektet vil vi indsamle erfaringer fra ind- og udland og via dialog med kommuner og Vejdirektoratet komme frem til en række anbefalinger, som egner sig til danske forhold.

Teste ”best practise” i demonstrationsprojekter

I et samarbejde med 3 udvalgte kommuner Tønder, Esbjerg og Varde samt Politiet gennemgås de lokale veje i praksis og detaljer for at 1) kortlægge, hvilke strækninger, der egner sig til at blive aktiveret som rekreative biveje, 2) beslutte, hvilke vejændringer, der skal igangsættes (fx omdannelse til 2-minus-1-veje).

Formidle projektets resultater og anbefalinger

Relevante kommuner inviteres til besigtigelse af demonstrationsprojekterne. Projektets resultater og erfaringer samles og formidles i trykt form via et konkret handlingsorienteret idékatalog og i digital form på for målgruppen relevante hjemmesider og sociale medier.

Budget:
I alt kr. 1.281.250, heraf en pulje på kr. 437.500 til gennemførelse af fysiske vejændringer i demonstrationsprojekter. Projektets medfinansieringsbehov er kr. 320.313.

Projektperiode:
2016-2017

Organisering:
Projektet gennemføres med Dansk Cykelturisme som projektholder og Cyklistforbundet som samarbejdspartner. Derudover deltager de pågældende kommuner samt SVUF og Nationalpark Vadehavet.