Rekreative Veje

Med støtte fra Realdania og de involverede kommuner Varde og Tønder har vi i årene 2016-2019 undersøgt, hvordan små, lokale veje kan (re)aktiveres som trygge cykelforbindelser.

Her på siden kan I finde baggrundsinformation om projektet, evalueringsrapporten og meget andet.

Den korte udgave kan læses i denne folder og i denne artikel fra Trafik og Veje.

Mere vej og mere urbanisering
Hvert år udvides det dansk vejnet med nye veje. Fra 2007 til 2017 er det offentlige vejnet vokset med 2.147 km, heraf 183 km motorvej (kilde: Vejdirektoratet).

Samtidigt vælger flere og flere at bosætte sig i byer. Danmark er et af de lande i Europa, hvor rykket mod byerne er gået stærkest i perioden 2007-2012 (kilde: KL analyserapport: Urbanisering i et globalt perspektiv).

Af de to årsager må man antage, at en del af det danske vejnet – især de små, lokale veje – mister sin betydning som færdselsårer for motorkøretøjer. Altså at der bliver mindre trafik på de små veje. Den antagelse skulle vise sig ikke at holde stik på de udvalgte veje i dette projekt. Mere herom senere.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at det især er adgangen til naturen via lokale veje for cyklister og gående, der betyder noget for livskvaliteten i landdistrikterne, og at en af grundene til fraflytning fra landdistrikterne netop er mangel på rekreative muligheder, jf citatet nedenfor.

”Undersøgelsens resultater peger på, at naturen og adgangen til landskabet er en vigtigt parameter ved tilflytning til landsbyerne. Dette peger på, at der kan arbejdes planlægningsmæssigt med at sikre de naturlige kvaliteter i nærområdet og befordre en enkelt adgang til landskabet fra landsbyerne, således at det undgås, at beboere skal ud på stærkt befærdede veje for at komme ud i naturen og landskabet.”
(kilde: Danish Centre for Rural Research and Development rapport 30/2014)

I samme undersøgelse gengives dette svar fra en respondent fra Hostrupskov:

”Det er et must, at hvis du skal bo her, så skal du næsten have to biler, og uanset om det er vores børn eller andres børn så bliver de kørt…… De kan ikke finde ud af at cykle sammen, som vi gjorde i flok før i tiden”.

Vi kører mere og cykler mindre
På samtlige strækninger, der i dette projekt er omdannet til Rekreative Veje, er trafikmængden øget. Der er lavet trafiktællinger i 2017 og 2018. På nogle af strækningerne er årsdøgnstrafikken steget ganske lidt, på andre er den fordoblet (Kilde: Dansk Cykelturisme/Hougaard Trafik: Evaluering af Rekreative Veje)

Det flugter udmærket med den generelle tendens i samfundet. Vi kører mere og mere i bil og mindre og mindre med den kollektive transport og på cykel. Siden 2010 er vejtrafikken steget med 14% i følge Vejdirektoratet. Cykelandelen er faldet med ca. 0,7 %-point om året siden 2014, og det er især uden for de større byer, at cyklen parkeres.

Behov for reaktivering
De små, lokale veje er vitale cykelforbindelser, så snart vi er uden for byernes cykelstinet. Men vejene fungerer kun som cykelforbindelser, hvis de opleves som trygge. Cyklister og andre bløde trafikanter bliver presset af tiltagende trafik, stadig større biler og tunge landbrugskøretøjer. Alligevel følte langt størstedelen af de cyklister, vi har spurgt på strækningerne sig trygge, jf evalueringsrapporten. Det viser, at det er muligt for hårde og bløde trafikanter at deles om vejene, hvis vi viser hensyn til hinanden.

Med tiltaget Rekreative Veje har vi netop forsøgt at få hensynet til hinanden tilbage i fokus. Vi er gode til at lave regler for, hvem der må færdes hvor, hvor hurtigt, man må køre osv. Det er selvfølgelig ikke uhensigtsmæssigt med regler, men måske er vores trafikkultur i for høj grad præget af, at vi færdes som vi hver især har ret? Når vi er ude i trafikken, uanset hvilket køretøj vi måtte sidde i eller på, er vi en del af et kollektiv. Hvad nu hvis vi så det som en fælles opgave at få alle trygt og sikkert frem til målet?

De rekreative veje
På syv udvalgte strækninger i Varde og Tønder Kommune har vi opsat tavler, der opfordrer til at vise hensyn og dele pladsen. Strækningerne er nøje udvalgt ud fra trafikmængde, gennemsnitshastighed og andelen af tunge køretøjer. Det er de små, lokale veje, vi har haft i kikkerten. Men vejene skulle også have en rekreativ værdi og helst også et potentiale som pendlerforbindelser for cyklister.

Velkomsttavle til Rekreativ Vej

Tiltaget har haft effekt. På alle strækninger er den kørte gennemsnitshastighed faldet. Andelen af fartsyndere er ligeledes faldet betydeligt på alle strækninger pånær en, hvor der har været en lille stigning. Andelen af cyklister, der følte sig trygge, steg fra 82% til 84% efter opsætning af tavler på trods af betydelig mere trafik på flere af strækningerne.

Der er et potentiale for at etablere Rekreative Veje over hele landet. Det er en nem, billig og hurtig måde at aktivere de små, lokale veje, der allerede findes, på.

Udvælgelse af strækninger

Vi kan hjælpe med at udpege strækninger og lave skilteplaner. Nogle gange skal der lidt mere til, før det bliver trygt at cykle. Det har vi også et par bud på.

De Rekreative Veje hænger direkte sammen med vores nye, store satsning, der handler om en ny måde at vejvise cykelvenlig infrastruktur på. Den satsning kan I læse mere om her.